อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๖) จัดพิมพ์เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย ชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4262
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง