อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

Languageไทย
Abstract...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ เป็นของขวัญที่คนหรือมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละ ได้ค่อยๆ สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมา และคนรุ่นปัจจุบันนี้ เมื่อได้ของขวัญชิ้นใหญ่นั้นมาแล้ว ถ้านำไปใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์มาก แต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ร้ายก็เป็นโทษมากเช่นกัน อาจจะทำให้มนุษยชาติสูญสิ้นพันธุ์ไปก็ได้...

...ชะตากรรมของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันนี้ จึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่ง หรือความเข็มแข็งทางจริยธรรมยิ่งกว่ายุคอื่นใด...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายแพทย์กมล สินธวานนท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คณะบดี อาจารย์แพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ at ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
First publishing:January 2533
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-586-745-4
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.