อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ เป็นของขวัญที่คนหรือมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละ ได้ค่อยๆ สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมา และคนรุ่นปัจจุบันนี้ เมื่อได้ของขวัญชิ้นใหญ่นั้นมาแล้ว ถ้านำไปใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์มาก แต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ร้ายก็เป็นโทษมากเช่นกัน อาจจะทำให้มนุษยชาติสูญสิ้นพันธุ์ไปก็ได้...

...ชะตากรรมของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันนี้ จึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่ง หรือความเข็มแข็งทางจริยธรรมยิ่งกว่ายุคอื่นใด...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายแพทย์กมล สินธวานนท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คณะบดี อาจารย์แพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๓
ISBN974-586-745-4
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง