อุดมคติของคนหนุ่มสาว (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract

รวบรวมปาฐกถาธรรมและบทความรวม ๓ เรื่อง  ที่ได้แสดงไว้แก่คนหนุ่มสาว นิสิต นักศึกษา  ได้แก่

  • อุดมคติของคนหนุ่มสาว
  • คุณประโยชน์แห่งธรรม
  • ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว
นำมารวมเล่ม อธิบายแนวความคิด อุดมคติ สังคม เชื่อมโยงเข้ากับธรรมะ ศาสนา และการพัฒนา
รวมเล่มมาจาก
Development

 

"อุดมคติของคนหนุ่มสาว (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)" เป็นการรวมเรื่อง 3 เรื่องดังนี้
๑. "อุดมคติสำหรับคนหนุ่มสาว"
  • พิมพ์ครั้งแรกในการบันทึกการสัมมนา "อุดมคติของคนหนุ่มสาว"  (๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔) ณ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ครั้งที่สอง รวมในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) จัดพิมพ์์โดย สำนักพิมพ์ เทียนวรรณ
๒. "คุณประโยชน์แห่งกรรม" สัมโมทนียกถาในมงคลสมัยที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๓
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๓) ในรายงานประจำปี ๒๕๒๓ ของธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) รวมในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง
๓. "ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว"
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๑) ในคอลัมน์ "คนหนุ่มรุ่นใหม่" ในนิตยสาร "สังคมปริทรรศน์" ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๒๑ บ้างว่า ๒๕๑๓
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เทียนวรรณ

 

First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.