อุดมคติของคนหนุ่มสาว

รวบรวมปาฐกถาธรรมและบทความรวม ๓ เรื่อง  ที่ได้แสดงไว้แก่คนหนุ่มสาว นิสิต นักศึกษา  ได้แก่

  • อุดมคติของคนหนุ่มสาว
  • คุณประโยชน์แห่งธรรม
  • ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว
นำมารวมเล่ม อธิบายแนวความคิด อุดมคติ สังคม เชื่อมโยงเข้ากับธรรมะ ศาสนา และการพัฒนา

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก ค่านิยมแบบพุทธ
ลักษณะสังคมพุทธ
อยู่ในหนังสือชื่ออุดมคติของคนหนุ่มสาว (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)
ข้อมูลพัฒนาการ

 

"อุดมคติของคนหนุ่มสาว (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)" เป็นการรวมเรื่อง 3 เรื่องดังนี้
๑. "อุดมคติสำหรับคนหนุ่มสาว"
  • พิมพ์ครั้งแรกในการบันทึกการสัมมนา "อุดมคติของคนหนุ่มสาว"  (๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔) ณ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ครั้งที่สอง รวมในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) จัดพิมพ์์โดย สำนักพิมพ์ เทียนวรรณ
๒. "คุณประโยชน์แห่งกรรม" สัมโมทนียกถาในมงคลสมัยที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๓
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๓) ในรายงานประจำปี ๒๕๒๓ ของธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) รวมในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง
๓. "ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว"
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๑) ในคอลัมน์ "คนหนุ่มรุ่นใหม่" ในนิตยสาร "สังคมปริทรรศน์" ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๒๑ บ้างว่า ๒๕๑๓
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เทียนวรรณ

 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ๒๕๔๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง