อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย

Languageไทย
Abstract
...ในสังคมแต่ละสังคมที่สร้างสรรค์ความสำเร็จขึ้นมาได้โดยมีการพัฒนาอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีจุดหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรวมใจเป็นอันเดียวกัน ซึ่งเมื่อยึดถือในสิ่งนี้แล้ว ตัวตนของแต่ละคนจะมีความสำคัญเป็นรอง เรียกได้ว่าเอาจุดหมายสูงสุดนี้มาสยบอัตตาของแต่ละคนได้ เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงสิ่งนี้แล้ว ทุกคนยอมได้...
from ธรรมเทศนา for ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา" at โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
Change toเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ
Development
  • "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศ่าสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย" เพื่อให้เข้ากับเนื้อหายิ่งขึ้น
First publishing:October 2537
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-7890-06-2
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.