อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย

...ในสังคมแต่ละสังคมที่สร้างสรรค์ความสำเร็จขึ้นมาได้โดยมีการพัฒนาอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีจุดหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรวมใจเป็นอันเดียวกัน ซึ่งเมื่อยึดถือในสิ่งนี้แล้ว ตัวตนของแต่ละคนจะมีความสำคัญเป็นรอง เรียกได้ว่าเอาจุดหมายสูงสุดนี้มาสยบอัตตาของแต่ละคนได้ เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงสิ่งนี้แล้ว ทุกคนยอมได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๓๗
เปลี่ยนไปสู่ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย" เพื่อให้เข้ากับเนื้อหายิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๗
ISBN974-7890-06-2
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง