ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

การที่จะนำสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความเจริญพัฒนาอย่างได้ผลดี มีเนื้อหาสาระแท้จริงโดยไม่ล้มเหลวเสียก่อน และทั้งไม่สูญเสียความเป็นไทยด้วยนั้น คนไทยในช่วงต่อแห่งยุคสมัยนี้จะต้องเป็นผู้ฉลาดที่จะสืบทอดความเป็นไทยเอาไว้เป็นแกนในของตัว พร้อมไปด้วยกันกับการรับเอาความเจริญใหม่ๆ จากภายนอก เข้ามาผนวกและกลั่นย่อยเสริมตัวให้ขยายและก้าวหน้าต่อไป

สิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของชนชาติที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ก็คือ การพัฒนาด้านจิตปัญญา หรือการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปัญญา ที่เรียกว่าสัมมาปัญญา ซึ่งการพัฒนาทั้งสองด้านหรือสองระดับนี้ เป็นแดนที่ถนัดเป็นพิเศษของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอำนวยประโยชน์ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่ออารยธรรมของมนุษยชาติ เพราะสามารถชี้นำบอกทาง ที่จะทำให้การพัฒนาอารยธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์พุทธบูชา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑล เมื่อ ตุลาคม ๒๕๓๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือเรื่อง "ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ" นี้ นอ.ดร.สมภพ ภิรมย์ ร.น. และคุณประภาพรรณ รัตตานนท์ ในนามของคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์พุทธบูชา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑล ได้ติดต่อขออาราธนาผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น ต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ ในระหว่างที่คณะอนุกรรมการฯ ยังรอการจัดพิมพ์อยู่ กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ก่อนเป็นครั้งแรก ในโอกาสแห่งการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อมาได้มีผู้เห็นประโยชน์นำไปพิมพ์เผยแพร่อีกในบางโอกาส จนกระทั่งคณะอนุกรรมการที่กล่าวข้างต้นได้ตีพิมพ์รวมในหนังสือ "พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช" เสร็จสิ้นในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๑
    พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้ช่วยพิมพ์ต้นแบบหนังสือนี้ด้วยเครื่อคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสะดวกและประหยัดในการพิมพ์เป็นอันมาก จึงขออนุโมทนาต่อพระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ แทนผู้จัดพิมพ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  • การจัดพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๐) จัดพิมพ์โดย กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในหนังสือ พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๐
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๗ (กันยายน ๒๕๓๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ตรวจชำระ-จัดปรับรูปเล่ม) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ISBN974-7890-01-1, 974-7891-26-3, 974-8357-76-7
เลขหมู่BQ4028.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง