การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

Languageไทย
Abstract

... คนเรานี้มีศักยภาพด้านหนึ่ง คือความสามารถที่จะมีความสุข ถ้าเราพัฒนาแค่ด้านความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุข และไม่ได้รักษาไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็จะปรากฎว่า ศักยภาพด้านนั้นหายไป ความสามารถที่จะมีความสุขลดน้อยลง อยู่ในโลกไปๆ เลยกลายเป็นคนที่สุขยากยิ่งขึ้น

...คนจำนวนมากในปัจจุบันนี้ เก่งจริงในการหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุข แต่ไม่เก่งในการที่จะมีความสุข เพราะเขาสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข การศึกษาเวลานี้ไม่ได้มองว่า เราจะต้องพัฒนาคนทั้งสองด้านให้ได้ดุลยภาพ คือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขพร้อมกับพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ...

from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมงานเปิดมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ at โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร
First publishing:July 2539
Latest publishing onPublishing no. 14 December 2553
ISBN974-7890-80-1, 974-8027-41-4, 974-453-364-1
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.