การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

... คนเรานี้มีศักยภาพด้านหนึ่ง คือความสามารถที่จะมีความสุข ถ้าเราพัฒนาแค่ด้านความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุข และไม่ได้รักษาไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็จะปรากฎว่า ศักยภาพด้านนั้นหายไป ความสามารถที่จะมีความสุขลดน้อยลง อยู่ในโลกไปๆ เลยกลายเป็นคนที่สุขยากยิ่งขึ้น

...คนจำนวนมากในปัจจุบันนี้ เก่งจริงในการหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุข แต่ไม่เก่งในการที่จะมีความสุข เพราะเขาสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข การศึกษาเวลานี้ไม่ได้มองว่า เราจะต้องพัฒนาคนทั้งสองด้านให้ได้ดุลยภาพ คือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขพร้อมกับพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมงานเปิดมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗
ISBN974-7890-80-1, 974-8027-41-4, 974-453-364-1
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง