ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์

...การเรียนที่ว่าเป็นแบบท่องจำนี้

ไม่ต้องสืบไปถึงเรื่องเถรวาทหรอก

เป็นเรื่องตื้นๆในสังคมไทยเราเอง

เป็นเรื่องของวิถีไทย

ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในการรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก

ที่ไปไม่ถึงสาระของเขา

เช่นเดียวกับการละทิ้งสาระของเรา...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for พระนวกะ พรรษา 2551 at วัดญาณเวศกวัน on/in 31 August 2551
First publishingMarch 2552
Latest publishing onPublishing no. 11 April 2561
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.