ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์

...การเรียนที่ว่าเป็นแบบท่องจำนี้

ไม่ต้องสืบไปถึงเรื่องเถรวาทหรอก

เป็นเรื่องตื้นๆในสังคมไทยเราเอง

เป็นเรื่องของวิถีไทย

ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในการรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก

ที่ไปไม่ถึงสาระของเขา

เช่นเดียวกับการละทิ้งสาระของเรา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระนวกะ พรรษา 2551 ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง