มรณกถา พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความตาย หรือ มรณกถา รวมเทศนาเกี่ยวกับความตาย

Languageไทย
Abstract

...ในเมื่อความยาวหรือความสั้นของชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่มีกำหนดเเน่นอนเช่นนี้ บุคคลจึงควรปฏิบัติระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความสั้น หรือความยาวนั้น ด้วยความไม่ประมาทตามเหตุปัจจัย แต่ไม่พึงกลัว มัวแต่วิตกกังวลเหมือนอย่างบุคคลบางคน ที่กลายเป็นก่อทุกข์เพิ่มขึ้นแก่ตน ยิ่งไปกว่าตัวความตายนั้นเสียอีกด้วยซ้ำไป พึงเอาใจใส่ขวนขวายให้มาก แต่ในฝ่ายการดำเนินชีวิต  คือ  ในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตของตนอย่างไร  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขที่มุ่งหมายหรือจะสร้างคุณค่าเพิ่มพูนสาระให้เกิดมี ขึ้นด้วยชีวิตของตนอย่างไร...

เป็นเล่มเดียวกับ - มรณกถา
Development
"มรณกถา : พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความตาย หรือ มรณกถา รวมเทศนาเกี่ยวกับความตาย" เป็นหนังสือรวมเล่ม มีรายละเอียดดังนี้
  • อโมฆชีวีกถา  พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือโกมลคีมทอง ๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ พิมพ์รวมเล่มใน "ค่านิยมแบบพุทธ" สำนักพิพม์เีทียนวรรณ, ๒๕๒๗
  • วิธีปฏิบัติต่อความตาย (ธรรมดากถา) *เนื้อหาเดียวกับ "ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" (ปรับปรุงเล็กน้อย)* พิมพ์ครั้งแรกในบันทึกการสัมมนาเรื่อง "พระสงฆ์กับการประยุกต์ศาสนกิจให้สมสมัย" คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา จัดพิมพ์, ๒๕๒๘ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ใน "คืนสู่ธรรมชาติและมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม จัดพิมพ์, ๒๕๓๐ พิมพ์ครั้งที่ ๖ มีการปรับปรุงรูปแบบ ย่อหน้า และหัวข้อย่อย, ตุลาคม ๒๕๔๓
  • ปุญญกถา พิมพ์ครั้งแรก ใน "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม จัดพิมพ์, ๒๕๓๐
  • ภาคผนวก "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ" พิมพ์ครั้งแรก ใน "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม จัดพิมพ์, ๒๕๓๐
First publishing:August 2531
Latest publishing onNo related data
ISBN974-87640-4-4
Dewey no.BQ5630.D4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.