Mahachula English Primer for Young Buddhists Book II

ภาษาอังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ Mahachula Buddhist Sunday School ณ Mahachulalongkorn Rajavidyalaya เมื่อ ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๒๕๓๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง