พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญอันควรบรรจุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์" at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Development
  • ปาฐกถา "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์" เ้ดิมชื่อ "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐานอันควรบรรจุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์" แสดงในการประชุมปฏิบัติการชื่อเดียวกันกับปาฐกถานั้น ณ คณะศึกษาศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓ มีนาคม ๒๕๓๑
First publishing:No related data
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.