พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญอันควรบรรจุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ปาฐกถา "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์" เ้ดิมชื่อ "พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐานอันควรบรรจุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์" แสดงในการประชุมปฏิบัติการชื่อเดียวกันกับปาฐกถานั้น ณ คณะศึกษาศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓ มีนาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง