บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม

Languageไทย
from ธรรมเทศนา for ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" at โรงแรมสยามซิตี้
Development
  • "บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม" เป็นคำบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน"
First publishing:August 2540
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.