บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม

... เมื่อจริยธรรมที่ฟุบไปนานแล้วกำลังฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ถ้าเราจะให้มันมีชีวิตชีวาได้ผลจริง ก็จะต้องมีความชัดเจนในความหมายและเนื้อหาสาระหรือหลักการ เพื่อจะได้มีปฏิบัติการที่ตัวการศึกษาอย่างถูกต้อง ...

[คลิกอ่าน ได้จากหนังสือเรื่อง "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน"]

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม" เป็นคำบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐) พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน"
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง