การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม: The Language and The Truth

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract
...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้่เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสือเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไท at ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไท
แปลจาก - การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
First publishing:September 2553
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2553
ISBN978-616-90544-2-9
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.