การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

Languageไทย
Abstract
...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสื่อเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย at ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย พระและทิด ร่วมรุ่นพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่อุปสมบท ณ วัดญาณเวศกวัน พร้อมทั้ง คุณพนิตา อังจันทร์เพ็ญ
First publishing:March 2539
Latest publishing onPublishing no. 8 January 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.L3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.