การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสื่อเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย พระและทิด ร่วมรุ่นพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่อุปสมบท ณ วัดญาณเวศกวัน พร้อมทั้ง คุณพนิตา อังจันทร์เพ็ญ
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง