พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

Languageไทย
Abstract

 

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
...เทคโนโลยีเหล่านั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขสนองความโลภ และพร้อมกันนั้นก็ใช้เป็นเครื่องมือสนองโทสะ รับใช้การทำลายด้วยความเกลียดชังกัน มีการแย่างชิงบริโภคกัน การครอบงำกันและพยายามกำจัดกัน เนื่องจากการรังเกียจแบ่งแยกพวกผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียดชังแบ่งแยกกันก็มีอยู่แล้ว ความโลภยังมาหนุนให้ความเกลียดชังแบ่งแยกนั้นร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีก...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมประชุม สภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ at นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๓๖) จัดทำเป็นสารบรรยายสำคัญภาษาอังกฤษ เพื่อกล่าวแก่ที่ประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the World's Religions) ในชื่อว่า "A Buddhist Solution for the Twenty-first Century" แปลโดย บรู๊ส อีแวนส์(B.G.Evans)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งเนื้อหาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี้ ไม่ตรงกันเสียทีเดียว จัดพิมพ์โดย คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในโอกาสทำบุญอายุมงคลครบ ๗๙ ปี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
  • "พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑" นี้ มีการพิมพ์ทั้งฉบับสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) และฉบับภาษาไทย รวมทั้งมีการจัดปรับใหม่ ในการพิมพ์ครั้งหลังๆ ด้วย
  • ข้อมูลการพิมพ์ครั้งแรกของฉบับภาษาไทยที่ระบุไว้ เป็นการพิมพ์ที่พบหลัักฐานเก่าที่สุด แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป้นครั้งแรกจริงหรือไม่
First publishing:August 2537
Latest publishing onPublishing no. 18 August 2559
ISBN974-89163-6-7
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.