พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

 

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
...เทคโนโลยีเหล่านั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขสนองความโลภ และพร้อมกันนั้นก็ใช้เป็นเครื่องมือสนองโทสะ รับใช้การทำลายด้วยความเกลียดชังกัน มีการแย่างชิงบริโภคกัน การครอบงำกันและพยายามกำจัดกัน เนื่องจากการรังเกียจแบ่งแยกพวกผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียดชังแบ่งแยกกันก็มีอยู่แล้ว ความโลภยังมาหนุนให้ความเกลียดชังแบ่งแยกนั้นร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีก...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุม สภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๓๖) จัดทำเป็นสารบรรยายสำคัญภาษาอังกฤษ เพื่อกล่าวแก่ที่ประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the World's Religions) ในชื่อว่า "A Buddhist Solution for the Twenty-first Century" แปลโดย บรู๊ส อีแวนส์(B.G.Evans)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งเนื้อหาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี้ ไม่ตรงกันเสียทีเดียว จัดพิมพ์โดย คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในโอกาสทำบุญอายุมงคลครบ ๗๙ ปี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
  • "พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑" นี้ มีการพิมพ์ทั้งฉบับสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) และฉบับภาษาไทย รวมทั้งมีการจัดปรับใหม่ ในการพิมพ์ครั้งหลังๆ ด้วย
  • ข้อมูลการพิมพ์ครั้งแรกของฉบับภาษาไทยที่ระบุไว้ เป็นการพิมพ์ที่พบหลัักฐานเก่าที่สุด แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป้นครั้งแรกจริงหรือไม่
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ISBN974-89163-6-7
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง