ความสุขทุกแง่ทุกมุม

Languageไทย
Abstract

ความสุข ที่เป็นจุดหมาย ซึ่ก้งใช้คำเรียกว่าเป็นบรมสุขนั้น มากับปํญญาที่รู้แจ้ง ทำจิตใจให้เป็นอิสระ สุขแท้สุขจริงไม่มีพิษไม่เป็นภัย ไม่ต้องหาไม่ต้องพึ่งพา ไม่ขึ้นต่ออะไร มีประจำอยู่กับตัว จะอยู่ไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเป็นสุขทุกเวลา สำหรับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลุถึงสูงสุดนั้น ก็เป็นไร เมื่อรู้เข้าใจ หลักแล้วก็เข้ามาพัฒนาความสุขกันต่อไป

from ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของ “โครงการศึกษาเพื่อ พัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม” at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
Development
  • หนังสือ ความสุขทุกแง่ทุกมุม” ป็นการถอดความจากธรรมบรรยาย ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยาย ในวาระที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม มีอายุครบ ๘๐ ปี จัดที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  • พิมพ์ครั้งแรก - ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม) - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
First publishing:December 2554
Latest publishing onPublishing no. 20 March 2559
ISBN978-974-11-1406-1
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.