ความสุขทุกแง่ทุกมุม

ความสุขที่เป็นจุดหมาย ซึ่งใช้คำเรียกว่าเป็นบรมสุขนั้น มากับปํญญาที่รู้แจ้ง ทำจิตใจให้เป็นอิสระ ที่แม้แต่ความสุขอย่างสูงก็ครอบงำไม่ได้ และความสุขนั้นก็เป็นอิสระ สุขแท้สุขจริงไม่มีพิษไม่เป็นภัย ไม่ต้องหาไม่ต้องพึ่งพา ไม่ขึ้นต่ออะไร มีประจำอยู่กับตัว จะอยู่ไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเป็นสุขทุกเวลา สำหรับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลุถึงสุขสูงสุดนั้น ก็ไม่เป็นไร เมื่อรู้เข้าใจหลักแล้ว ก็มาพัฒนาความสุขกันต่อไป

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของ “โครงการศึกษาเพื่อ พัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม” at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน on/in 24 February 2553
Part of the Book-
Development
  • หนังสือ ความสุขทุกแง่ทุกมุม” ป็นการถอดความจากธรรมบรรยาย ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยาย ในวาระที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม มีอายุครบ ๘๐ ปี จัดที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  • พิมพ์ครั้งแรก - ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม) - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
First publishingDecember 2554
Latest publishing onPublishing no. 22 August 2563
ISBN978-974-11-1406-1
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.