ความสุขทุกแง่ทุกมุม

ความสุขที่เป็นจุดหมาย ซึ่งใช้คำเรียกว่าเป็นบรมสุขนั้น มากับปํญญาที่รู้แจ้ง ทำจิตใจให้เป็นอิสระ ที่แม้แต่ความสุขอย่างสูงก็ครอบงำไม่ได้ และความสุขนั้นก็เป็นอิสระ สุขแท้สุขจริงไม่มีพิษไม่เป็นภัย ไม่ต้องหาไม่ต้องพึ่งพา ไม่ขึ้นต่ออะไร มีประจำอยู่กับตัว จะอยู่ไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเป็นสุขทุกเวลา สำหรับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลุถึงสุขสูงสุดนั้น ก็ไม่เป็นไร เมื่อรู้เข้าใจหลักแล้ว ก็มาพัฒนาความสุขกันต่อไป

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของ “โครงการศึกษาเพื่อ พัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม” ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อยู่ในหนังสือชื่อ-
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือ ความสุขทุกแง่ทุกมุม” ป็นการถอดความจากธรรมบรรยาย ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยาย ในวาระที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม มีอายุครบ ๘๐ ปี จัดที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  • พิมพ์ครั้งแรก - ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม) - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ISBN978-974-11-1406-1
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง