ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา at โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Development
  • ชื่อเดิม "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา" พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
  • เพิ่มเติมเนื้อความและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อ
    พัฒนาการนับถือศาสนาของคน" เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓  และมีการพิมพ์ใหม่ครั้งแรกเมื่อมกราคม ๒๕๕๔ นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒๓ (นับต่อ)
First publishing:February 2545
Latest publishing onPublishing no. 27 June 2559
ISBN974-90217-4-6
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.