ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ชื่อเดิม "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา" พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
  • เพิ่มเติมเนื้อความและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อ
    พัฒนาการนับถือศาสนาของคน" เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓  และมีการพิมพ์ใหม่ครั้งแรกเมื่อมกราคม ๒๕๕๔ นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒๓ (นับต่อ)
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ISBN974-90217-4-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง