ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง

...การทำงานวิจารณ์ จะต้องให้ความจริงของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเป็นอันดับแรก เพราะความจริงเป็นฐานที่จะทำให้การวิจารณ์นั้น มีความสมเหตุผล หรือมีความเป็นเหตุเป็นผล

ถ้าละเลยความจริง การเป็นการวิจารณ์ที่หันหลังให้แก่ความเป็นจริงเสีย ก็จะไม่อาจทำให้เกิดวัฒนธรรมการวิจารณ์ที่ดีได้ จะเป็นวัฒนธรรมการวิจารณ์อย่างไม่คำนึงถึงความจริง ที่เป็นอันตราย ก่อภัยทางปัญญาอย่างมหันต์

ควรจะพัฒนาวัฒนธรรมการวิจารณ์นั้น ด้วยการสร้างหลักฐานแห่งความจริง ให้เป็นวัฒนธรรมทางวิชาการที่มีคุณค่าสมความมุ่งหมาย ซึ่งอยู่กับความจริง เดินหน้าไปกับความจริง เจริญปัญญาอย่างแท้จริง...

LanguageThai
from การประพันธ์
First publishingDecember 2554
Latest publishing onPublishing no. 3 December 2555
ISBN978-616-7585-08-6
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.