ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง

...การทำงานวิจารณ์ จะต้องให้ความจริงของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเป็นอันดับแรก เพราะความจริงเป็นฐานที่จะทำให้การวิจารณ์นั้น มีความสมเหตุผล หรือมีความเป็นเหตุเป็นผล

ถ้าละเลยความจริง การเป็นการวิจารณ์ที่หันหลังให้แก่ความเป็นจริงเสีย ก็จะไม่อาจทำให้เกิดวัฒนธรรมการวิจารณ์ที่ดีได้ จะเป็นวัฒนธรรมการวิจารณ์อย่างไม่คำนึงถึงความจริง ที่เป็นอันตราย ก่อภัยทางปัญญาอย่างมหันต์

ควรจะพัฒนาวัฒนธรรมการวิจารณ์นั้น ด้วยการสร้างหลักฐานแห่งความจริง ให้เป็นวัฒนธรรมทางวิชาการที่มีคุณค่าสมความมุ่งหมาย ซึ่งอยู่กับความจริง เดินหน้าไปกับความจริง เจริญปัญญาอย่างแท้จริง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ISBN978-616-7585-08-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง