ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่

Languageไทย
Abstract
"ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม
ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดำรงอยู่ เป็นธรรมฐิติ
เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง
วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง
ทำให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ”
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น)
อวิตถตา (ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้น)
อนัญญถตา (ภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่น) คืออิทัปปัจจยตา
ดังกล่าวมานี้แล เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”
from การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
First publishing:April 2555
Latest publishing onPublishing no. 6 May 2561
ISBN978-616-7585-10-9
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.