สี่หน้าที่ของสตรีไทย

Languageไทย
Abstract

หนังสือ สี่หน้าที่ของสตรีไทย เป็นการรวบรวมลิขิตข้อธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามอุเทศแห่งพระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้ทรงสถาปนาวันสตรีไทย ซึ่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นอกจากนั้นยังนำข้อธรรมทั่วไปเพื่อความดีงามของชีวิตครองเรือน จากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต สำหรับใช้เป็นเครื่องตรวจสอบตนเองให้เกิดความมั่นใจในความเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์

สตรีไทย เมื่อได้ทำหน้าที่ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑. ควมมเป็น "แม่" ๒. ความเป็น "แม่บ้าน" ๓. ความมีเอกลักษณ์ของ "กุลสตรีไทย" และ ๔. ความใฝ่ฝึกฝนสู่ความเป็น "ภาวิตชน" เชื่อได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในตัว ไม่มีใครตำหนิได้ จะเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง และมีความอิ่มเอิบเป็นสุข ในฐานะที่เป็นผู้ทำบ้านเรือนครอบครัวให้เจริญงอกงามมีความสุขจริงแท้ และเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติ ตลอดถึงมนุษยชาติทั้งโลก ให้ก้าวหน้าในอารยธรรม สู่ความมีสันติสุขอย่างแท้จริง

from การประพันธ์
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๕๕) - โครงการ “๓ ทศวรรษ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมใจเป็นหนึ่ง เทอดไท้ด้วยใจภักดิ์” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี วันสตรีไทย และครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย     ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
First publishing:July 2555
Latest publishing onPublishing no. 11 April 2562
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.