สี่หน้าที่ของสตรีไทย

หนังสือ สี่หน้าที่ของสตรีไทย เป็นการรวบรวมลิขิตข้อธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามอุเทศแห่งพระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้ทรงสถาปนาวันสตรีไทย ซึ่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นอกจากนั้นยังนำข้อธรรมทั่วไปเพื่อความดีงามของชีวิตครองเรือน จากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต สำหรับใช้เป็นเครื่องตรวจสอบตนเองให้เกิดความมั่นใจในความเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์

สตรีไทย เมื่อได้ทำหน้าที่ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑. ควมมเป็น "แม่" ๒. ความเป็น "แม่บ้าน" ๓. ความมีเอกลักษณ์ของ "กุลสตรีไทย" และ ๔. ความใฝ่ฝึกฝนสู่ความเป็น "ภาวิตชน" เชื่อได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในตัว ไม่มีใครตำหนิได้ จะเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง และมีความอิ่มเอิบเป็นสุข ในฐานะที่เป็นผู้ทำบ้านเรือนครอบครัวให้เจริญงอกงามมีความสุขจริงแท้ และเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติ ตลอดถึงมนุษยชาติทั้งโลก ให้ก้าวหน้าในอารยธรรม สู่ความมีสันติสุขอย่างแท้จริง

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๕๕) - โครงการ “๓ ทศวรรษ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมใจเป็นหนึ่ง เทอดไท้ด้วยใจภักดิ์” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี วันสตรีไทย และครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย     ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง