เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม

...การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อๆ นั้น มีจุดหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆ ต่อไป และจุดหมายในที่นี้ต้องแน่นอนชัดเจน ชี้เฉพาะได้ หลักธรรมแต่ละข้อย่อมมีจุดหมายของมันโดยเฉพาะ ถ้าหากเรา ไม่ปฏิบัติธรรมโดยมีความมุ่งหมายแล้ว การปฏิบัติธรรมก็เป็นไปโดยเลื่อนลอย ขาดความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นๆ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานกรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และผู้เข้าร่วมประชุม
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๗) ใน "จุลสารมูลนิธิโกมลคีมทอง"                        
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๑๘) ในหนังสือ "ปรัชญาการศึกษา" สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๖) ในหนังสือ "พุทธศาสนากับสังคมไทย" สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
First publishing 2517
Latest publishing onPublishing no. 7 2540
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.