เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม

...การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อๆ นั้น มีจุดหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆ ต่อไป และจุดหมายในที่นี้ต้องแน่นอนชัดเจน ชี้เฉพาะได้ หลักธรรมแต่ละข้อย่อมมีจุดหมายของมันโดยเฉพาะ ถ้าหากเรา ไม่ปฏิบัติธรรมโดยมีความมุ่งหมายแล้ว การปฏิบัติธรรมก็เป็นไปโดยเลื่อนลอย ขาดความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นๆ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๗) ใน "จุลสารมูลนิธิโกมลคีมทอง"                        
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๑๘) ในหนังสือ "ปรัชญาการศึกษา" สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๖) ในหนังสือ "พุทธศาสนากับสังคมไทย" สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง