อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

พุทธศาสนสุภาษิตในพระไตรปิฎกมีมากมาย แต่ในหนังสือเล่มนี้ ได้พยายามเลือกสรรรวบรวมมาให้ครอบคลุมหลักทั่วไปที่ควรสนใจ และแปลให้เข้าใจได้ง่าย จัดไว้เป็นหมวดๆ ให้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวก

พึงเข้าใจว่า พุทธศาสนสุภาษิตทั้งหมดในหนังสือนี้ เป็นเพียงคำสอนส่วนเล็กน้อยจากพระไตรปิฎก ผู้ศึกษาพึงใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะวิจัยพุทธธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

There are a very large number of Buddhist proverbs in the Pali Canon. But in this book, efforts were made to select and collect those items in such a way as to cover the general tenets worthy of attention. They were translated in language easy to grasp, and classified into thematic groups for convenience of study and research.

It should be understood that all the Buddhist proverbs in this book constitute but a small portion of teachings from the Pali Canon.  Learners are supposed to employ them as a preliminary basis for further conducting in-depth research studies in the Buddha’s Doctrine.

from การประพันธ์
แปลจาก - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
First publishing:May 2556
Latest publishing onPublishing no. 17 August 2561
ISBN978-616-335-138-8
Dewey no.BQ5805.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.