อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ

พุทธศาสนสุภาษิตในพระไตรปิฎกมีมากมาย แต่ในหนังสือเล่มนี้ ได้พยายามเลือกสรรรวบรวมมาให้ครอบคลุมหลักทั่วไปที่ควรสนใจ และแปลให้เข้าใจได้ง่าย จัดไว้เป็นหมวดๆ ให้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวก

พึงเข้าใจว่า พุทธศาสนสุภาษิตทั้งหมดในหนังสือนี้ เป็นเพียงคำสอนส่วนเล็กน้อยจากพระไตรปิฎก ผู้ศึกษาพึงใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะวิจัยพุทธธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

There are a very large number of Buddhist proverbs in the Pali Canon. But in this book, efforts were made to select and collect those items in such a way as to cover the general tenets worthy of attention. They were translated in language easy to grasp, and classified into thematic groups for convenience of study and research.

It should be understood that all the Buddhist proverbs in this book constitute but a small portion of teachings from the Pali Canon.  Learners are supposed to employ them as a preliminary basis for further conducting in-depth research studies in the Buddha’s Doctrine.

LanguageThai-English
Translated from อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ (Prof. Dr. Somseen Chanawangsa)
First publishingMay 2556
Latest publishing onPublishing no. 18 July 2563
ISBN978-616-335-138-8
Dewey no.BQ5805.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.