อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Same as อมฤตพจนา
อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก ที่เมืองนิวยอร์ค พ.ศ. ๒๕๒๐ ใช้ชื่อเดิมว่า "พุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก"
    พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (๒๕๕๑) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม

 

First publishing 2520
Latest publishing onNo related data
ISBN974-90331-1-6
Dewey no.BQ5805.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.