อมฤตพจนา

Language
from การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต
First publishing: 2520
Latest publishing onPublishing no. 27 June 2556
ISBN974-90331-1-6
Dewey no.BQ5805.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.