อมฤตพจนา

ภาษา
ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ISBN974-90331-1-6
เลขหมู่BQ5805.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง