ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

Languageไทย
Abstract
  • พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเข้มแข็ง
  • ศัพท์ธรรมะทุกคำบอกให้เข้มแข็งทั้งนั้น นึกให้ติดใจไว้ วิริยารัมภะนี่ตรัสเรื่อย
  • วิริยารัมภะ แปลว่า ปรารภความเพียร หมายความว่าใจปรารภๆๆๆ จะเพียร มุ่งเอาอันนี้
  • ไม่ไปไหน คือใจมันเอา ร่ำแต่จะเพียร จะเพียรอยู่ร่ำไป เพียรพยายามเต็มที่เลย
  • สู้ ไม่มีถอย ถ้ามีวิริยารัมภะ ก็เดินหน้าอย่างเดียว นี่คือต้องเข้มแข็ง
  • พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของคนอ่อนแอ
  • พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้เข้มแข็ง มีแต่เดินหน้า ตอนบำเพ็ญเพียร ทรงสู้ทุกอย่าง
  • แม้แต่แทบจะแย่อยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถอย แต่อันไหนรู้ว่าผิด
  • อย่างการอดอาหาร บำเพ็ญทุกรกิริยา นั่นแหละพรต
  • และเป็นพรตที่พระองค์ทรงทราบว่ามันผิด คือปัญญารู้แล้ว ก็เลิก
from การสนทนาธรรม for พระภิกษุสงฆ์ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:April 2557
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2557
ISBN-
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.