ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

  • พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเข้มแข็ง
  • ศัพท์ธรรมะทุกคำบอกให้เข้มแข็งทั้งนั้น นึกให้ติดใจไว้ วิริยารัมภะนี่ตรัสเรื่อย
  • วิริยารัมภะ แปลว่า ปรารภความเพียร หมายความว่าใจปรารภๆๆๆ จะเพียร มุ่งเอาอันนี้
  • ไม่ไปไหน คือใจมันเอา ร่ำแต่จะเพียร จะเพียรอยู่ร่ำไป เพียรพยายามเต็มที่เลย
  • สู้ ไม่มีถอย ถ้ามีวิริยารัมภะ ก็เดินหน้าอย่างเดียว นี่คือต้องเข้มแข็ง
  • พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของคนอ่อนแอ
  • พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้เข้มแข็ง มีแต่เดินหน้า ตอนบำเพ็ญเพียร ทรงสู้ทุกอย่าง
  • แม้แต่แทบจะแย่อยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถอย แต่อันไหนรู้ว่าผิด
  • อย่างการอดอาหาร บำเพ็ญทุกรกิริยา นั่นแหละพรต
  • และเป็นพรตที่พระองค์ทรงทราบว่ามันผิด คือปัญญารู้แล้ว ก็เลิก

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๕๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
ISBN-
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง