รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

Languageไทย
Abstract
ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย
ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจน
ของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก
ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะ
ต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก
แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหน
เป็นอย่างไร
from การประพันธ์
First publishing:March 2558
Latest publishing onPublishing no. 11 August 2559
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.