รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย
ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจน
ของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก
ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะ
ต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก
แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหน
เป็นอย่างไร

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง