พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

เรื่องที่มีท่านผู้ถือตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยบอกว่า ศีลของพระ ที่เรียกว่าสิกขาบทในพระปาติโมกข์ มี ๑๕๐ ข้อถ้วนๆ ไม่ใช่ ๒๒๗ และท่านอาจารย์ว่า ตรงนั้นแปลผิด ที่ถูกคือ เกิน ๑๕๐ นั้น มีผู้พบว่าในหนังสือ พุทธธรรม ของท่านอาจารย์ ก็บอกว่า "๑๕๐ ถ้วน" นี่ท่านอาจารย์ก็ขัดตัวเองสิ แล้วจะเอาอย่างไร?

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง