โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

LanguageThai-English
from ธรรมเทศนา
Translated from โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ศ. ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ศ. ดร. สมศีล ฌานวังศะ ช่วยตรวจและเรียบเรียงบันทึกท้ายเล่ม
รศ ดร. วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
Part of the Book-
First publishingJune 2559
Latest publishing onPublishing no. 9 May 2562
ISBN978-616-413-496-6
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.