โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-413-496-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง