พบกับแสงเงินแสงทอง

Languageไทย
Abstract...ถ้าแสงเงินแสงทองของคุณครูสำแดงความดีงามน่าชื่นชมออกมา แล้วไปต่อให้เกิดคุณสมบัติเช่นนี้ขึ้นในจิตใจของเด็ก ทำให้ความชื่นชมพึงพอใจยินดีในสิ่งที่ดีงามนี้งอกงามเพิ่มพูนขึ้น นี่คือความเจริญงอกงามเติบโตที่แสงสว่างนี้กระจายฉายออกไป...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะครูโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป และผู้ปกครอง
First publishing:January 2560
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.