พบกับแสงเงินแสงทอง

...ถ้าแสงเงินแสงทองของคุณครูสำแดงความดีงามน่าชื่นชมออกมา แล้วไปต่อให้เกิดคุณสมบัติเช่นนี้ขึ้นในจิตใจของเด็ก ทำให้ความชื่นชมพึงพอใจยินดีในสิ่งที่ดีงามนี้งอกงามเพิ่มพูนขึ้น นี่คือความเจริญงอกงามเติบโตที่แสงสว่างนี้กระจายฉายออกไป...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะครูโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป และผู้ปกครอง เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง