สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for คุณหมอกฤษณา คุณพงษ์สวัสดิ์ คุณฉวีวรรณ คุณแป๋ว พระเกตุญาโณ ร่วมปฏิสันถาร at โรงพยาบาลศิริราช on/in 26 April 2560
Developmentพิมพ์ครั้งที่ ๑ สืบจาก วิสาขบูชา ๒๕๖๐
- ธรรมทานเพื่อการเชิดชูบูชาธรรม จาก มูลนิธิ ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
First publishing 2560
Latest publishing onPublishing no. 3 July 2560
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.