สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณหมอกฤษณา คุณพงษ์สวัสดิ์ คุณฉวีวรรณ คุณแป๋ว พระเกตุญาโณ ร่วมปฏิสันถาร ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งที่ ๑ สืบจาก วิสาขบูชา ๒๕๖๐
- ธรรมทานเพื่อการเชิดชูบูชาธรรม จาก มูลนิธิ ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง