กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

Languageไทย
Abstractสามัคคีเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงย้ำว่า ความสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุข ซึ่งเราส่วนมากเคยได้ยินได้ฟัง หลายท่านจำบาลีพุทธภาษิตได้ว่า "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"

การที่หมู่ชนอย่างพระสงฆ์จะมีความสามัคคีได้ ก็ต้องมีหลักความประพฤติรองรับ

หลักความประพฤติพื้นฐานก็คือ วินัย ได้แก่ การจัดสรรระเบียบความเป็นอยู่ ระบบความสัมพันธ์กันในสังคม

วินัยเป็นฐานล่างในการทำให้เกิดความสามัคคี คนในสังคมประเทศชาติต้องมีวินัย เมื่อมีความประพฤติไปกันได้โดยอยู่ในระเบียบวินัยแล้ว ความสามัคคีก็เกิดขึ้นได้

ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นของธรรม คือ คุณความดีในจิตใจ เช่น ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกัน

ดังจะเห็นได้ในพระพุทธศาสนานี้เองว่า เบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งสังฆะ คือหมู่สงฆ์เมื่อพระมาอยู่ร่วมกัน พระองค์ก็ทรงจัดการให้มีความสามัคคี เพราะถ้าไม่มีสามัคคี สงฆ์ที่อยู่ร่วมกัน ก็แตกกระจัดกระจาย อยู่ร่วมกันไม่ได้
เปลี่ยนชื่อจาก
Development- ชื่่อเดิม : ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน
ปี ๒๕๔๔ เผยแพร่ทางเสียงในชื่อว่า "โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ขนาดจิ๋ว - กลุ่มขันธ์ ๕, ๑๖ น. ยกพิเศษ - ธรรมปฏิสันธาร ในพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทาน
๔ พ.ย. ๒๕๔๔)
- ชื่อใหม่ : กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
(ปี ๒๕๖๐, จัดปรับ-เพิ่มเติม และเปลี่ยนใช้ชื่อใหม่
พิมพ์ครั้งที่ ๓๖ (ครั้งแรกในชื่อใหม่) ๘ ต.ค. ๒๕๖๐
ในโอกาสร่วมอนุโมทนา กฐินรับอายุ ๗ รอบ คุณประพัฒน์ แพทย์หญิงกาญจนา เกษสอาด
โดยกานดา อารยางกูร และ บุบผา คณิตกุล
และทุนพิมพ์หนังสือวัดญาณเวศกวัน

First publishing:4 November 2544
Latest publishing onPublishing no. 87 September 2561
ISBN978-616-7585-20-8
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.